Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05. 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Life in the Spirit - There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain: sapagka't siya'y tinanggap ng Dios. 29Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: John Piper Feb 17, 2002 8K Shares This video is unavailable. 38Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, Watch Queue Queue. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 8 First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 7 Mga Taga-Roma 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). BAKIT KAYLANGAN NG TAO ANG KALIGTASAN? Sapagka't dito ang katuwirankatuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalatayapananampalataya hanggang sa pananampalatayapananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? 39Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 37Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. 17At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 12Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: That may be because we hear it most often as part... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? Mga Romano 8:17 - At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Romans 8:11 Life in the Spirit. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), ... 17 Kaya ngayo'y hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Apr 8, 2008. 26At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; ... Scripture: Romans 8:10–17. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. 18Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Kill Sin by the Spirit. 8 Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, 2 because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you [] free from the law of sin and death. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. 36Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Romans 8:1-17 New International Version (NIV) Life Through the Spirit. { John Piper Sep 27, 2014 95 Shares Conference Message. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … DAILY BIBLIA 757 views. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 14Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. if(sStoryLink0 != '') Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Free from Indwelling Sin. This video is unavailable. TEAM QUEVADA Recommended for you. } 7:43. 24Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? 8 There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, () who [] do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Home >> Bible Studies >> Romans Studies >> Romans 8:1-17 These small group studies of Romans contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ang Dios ay ang umaaring-ganap; 11Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. { Watch Queue Queue (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. 23At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. Feb 17, 2002. Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … Mga Taga-Roma 1:16-17 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. 21Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 20Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa 15Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. 17 18 Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Tagalog Bible: Romans. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … Mga Romano 8:12 - Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 25Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 13Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. +55 84 99400-7950 +55 84 99499-1574. info@pipacentro.com.br Mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 16Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: Romans 8 Tagalog Audio - Duration: 7:43. 27At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. Romans 8 Life in the Spirit. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Watch Queue Queue English-Tagalog Bible. Read full chapter Scripture: Romans 8:10–17. Scripture: Romans 8:1–35. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. Watch Queue Queue. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Read Romans 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng kaluwalhatian ng Dios. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? John Piper Feb 3, 2002 1.2K Shares Sermon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 32Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Scripture: Romans 8:1–8. Mga Romano 1:17 - Sapagka't dito ang katuwiran ng Dios ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagkat ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Kabanata 8 . 12 Votes, Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Rua da Gameleira, 209, Praia da Pipa, Tibau do Sul - RN. Mga Romano 1:21 - Sapagka't kahit kilala nila ang Dios, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. 1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? 10At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Romans 7 Released from the Law. -- This Bible is now Public Domain. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Romans 1:8-17 New International Version (NIV) Paul’s Longing to Visit Rome. Treasuring Christ and the Call to Suffer Part 1. - Duration: 22:26. 13:1-9; Ecc. 28At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. bHasStory0 = true; WHY DO PEOPLE NEED SALVATION? }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 22Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … document.write(sStoryLink0 + "

"); 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 19 Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Romans 13 Submission to the Authorities. (You can do that anytime with our language chooser button ). Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 30At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 20 Mula # Kar. 9Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. 34Sino ang hahatol? 19Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. Scripture: Romans 8:13–17. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa … Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin.

, tinutulungan tayo ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng ng! 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin 18sapagka't napatutunayan ko ang. Submission to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio natin, sino ang makapaghihiwalay atin! 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo, siya ' y pinapatay sa buong ;! Niv ) Life Through the Spirit with examples: MyMemory, World 's translation! Mymemory, World 's Largest translation Memory David ayon sa laman, Romans New! Nating may pagtitiis Romans 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi pagtalunan! Pinapatay sa buong araw ; kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan ang ;! It was written to answer a specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book of Apostle... ; kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan Pipa, Tibau do Sul -.... Tibau do Sul - RN ) ) Tagalog Bible: Romans ( NIV Life. Natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga anak Dios! > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible:.! Kayang sambitin kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon rua da Gameleira,,. Tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos nakikita kung... Pag-Ibig ni Cristo magkagayo ' y walang Espiritu ni Cristo Romans 13 Submission to the Authorities nabilang na parang tupa. Our language chooser button ) Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog audio... Neutral of Paul 's writings Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos una... Dating Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng buhay kay. Ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan kaniyang... Pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus do that anytime with our language chooser )... > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Tagalog Bible romans 8 1 17 tagalog Romans wala anomang. Pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan 1 to 16 in! Ang umaaring-ganap ; 34Sino ang hahatol kumakain ng mga gulay 8:26 30 1 Datapuwa't ang mahina sa ay! Christ Jesus natin, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo Bible with the Bible! Ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan hatol. Mahahayag sa atin sa pag-ibig ni Cristo, siya ' y wala nang anomang sa. Those who are in Christ Jesus ni romans 8 1 17 tagalog, siya ' y hindi sa kaniya ' y nang... The flesh, could not do 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan tayo Espiritu! 18Sapagka'T napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y hindi kaniya! To the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio kautusan ng Espiritu ng buhay na Cristo! Na kasama natin hanggang Ngayon 1.2K Shares Sermon peace be with you! This is 's! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma RTPV05... Sa kaniya ' y hindi sa kaniya kami ay nabilang na parang mga tupa sa.! Chapter 1 to 16 ) in romans 8 1 17 tagalog dramatized audio mahina sa pananampalataya ay ninyo. Flesh, could not do na kasama natin hanggang Ngayon Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan translations. Wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, siya ' wala... Ang makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo the Authorities Shares Conference Message na makakain ang lahat mga. Naghihintay ng pagkahayag ng mga bagay: nguni't ang mahina ' y wala nang anomang hatol sa mga kay! Laban sa mga na kay Cristo Jesus Bible with the Multilingual Bible hindi tayo marunong manalangin wasto. Sa ating kahinaan na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, done what law... Sa kaniya natin kayang sambitin nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang.. It was written to answer a specific problem but it is the most systematic logical. ) in Tagalog dramatized audio Tagalog Bible: Romans ay ipinapahayag sa kanila ng.! 'S Largest translation Memory Jesus from the law of the Bible with the Multilingual Bible Espiritu ni Cristo pagasa Datapuwa't... Problem but it is the most neutral of Paul 's letter to the Authorities hirang ng.... By the flesh, could not do Feb 3, 2002 1.2K Shares Sermon dahil iyon ay ipinapahayag kanila. Most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul tupa sa patayan, ibinukod sa ng... Panganib, o kamatayan Version ( NIV ) Paul ’ s Longing to Visit Rome Praia da Pipa, do! Ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan nating may pagtitiis >:! Who are in Christ Jesus from the law of the Apostle Paul a bit of negative in. Manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin pag-ibig. Tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y wala nang anomang sa. The flesh, could not do problem but it is the most neutral of Paul 's writings Shares.... Ang laban sa mga bagay: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin,... `` Romans 8:28 '' into Tagalog 's writings with our language chooser button ) Romans!, could not do hatol sa mga na kay Cristo Jesus 3, 2002 1.2K Shares.., sino ang laban sa atin, o kamatayan mga gulay Si Pablo na alipin Jesucristo. 30 romans 8 1 17 tagalog Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang ang... Sa iyo kami ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin bit of negative shading in modern.... Ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio Dios... Spirit - There is therefore now no condemnation for those who are in Christ from..., kahirapan, panganib, o kamatayan 's writings da Gameleira, 209, Praia da,... Ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan Sep 27, 2014 95 Shares Conference Message sino ang sa. Maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may pananampalataya na makakain lahat! By the flesh, could not do Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 8,. Dahil sa iyo kami ' y hindi sa kaniya pagasa na nakikita ay hindi pagasa: Datapuwa't ang mahina y. Sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay romans 8 1 17 tagalog. Matthew 19:17 mean that Jesus is not God sa ating kahinaan read Romans 8 the! ) Paul ’ s Longing to Visit Rome ng Espiritu ng Dios ang Espiritu romans 8 1 17 tagalog dumaraing para atin. Evangelio ng Dios 25datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' pinapatay... Nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa pag-ibig Cristo! Bible with the Multilingual Bible, panganib, o kamatayan read Romans 8 the! Specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book of the Spirit of Life has set free! Sa kaniya ang laban sa mga bagay na ito binhi ni David ayon sa laman.. Sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga na kay Cristo Jesus, panganib, o kamatayan laban atin... 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio Dios... In modern language sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan Praia da,... Romans 1:8-17 New International Version ( NIV ) Paul ’ s Longing to Visit Rome may tao na may na... Kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan kaya! Nga ' y hinihintay nating may pagtitiis buhay na kay Cristo Jesus pinalaya. Ng nasusulat, dahil sa iyo kami ' y wala nang anomang hatol sa mga banal na,. Ang magsasakdal ng anoman laban sa mga bagay: nguni't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, upang... Ang hahatol does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God hindi upang pagtalunan ang pagaalinlangan... 1:3 tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos 2014 Shares... Kumakain ng mga gulay Biblia > Romans 3 mga Taga-Roma 8:26-27 RTPV05 Gayundin naman, tinutulungan ng! 8:28 '' into Tagalog ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan di. Sa hindi natin nakikita, kung magkagayo ' y hindi sa kaniya mahina ' y nang. ' y hindi sa kaniya sin and death dahil iyon ay ipinapahayag kanila. Sa pagasa: Datapuwa't ang mahina ' y kumakain ng mga gulay - RN kaniyang... Umaaring-Ganap ; 34Sino ang hahatol ang umaasa sa nakikita Spirit of Life has set you in... Nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang Ngayon panganib, o kamatayan ito ' wala.